การเพาะเลี้ยงแหนแดงในนาข้าว และประโยชน์ที่หลายคนยังไม่รู้

ปั ญหาของเกษตรกรในการเพาะปลูกข้าว นอกจากปัจจัยเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือ ต้นทุ นการผลิตที่สูงขึ้น แล้วมีวิธีไหนที่จะช่วยล ดต้นทุ น และเพิ่มผลผลิตไปในคราวเดียวกัน วันนี้ทางเพจจึงหาข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น เรามาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันเลย

การเพาะเลี้ยงแหนแดงในนาข้าว

“แหนแดง” เป็นเฟิร์นน้ำชนิดหนึ่งที่ลอยบนผิวน้ำ มีขนาดเล็ก โดยในใบของแหนแดงมีสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงิน อาศัยอยู่ สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ด้วยเห ตุนี้ทำให้แหนแดงมีโปรตีน ไขมัน แร่ธาตุต่างๆ กรดอะมิโนจำเป็นในปริมาณสูง ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ประโยชน์ของแหนแดง

1.ใช้ควบคุมวั ชพืชในนาข้าว ลดปริมาณการใช้แทน เ ค มีกำจั ดวัชพื ช

2.ใช้ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ ยเ ค มี มีต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มอิ นทรีย์วัตถุในดิน

3.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ ยเคมี หากใช้ร่วมกับแหนแดง สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ประมาณ 15%

4.สามารถใช้เป็นปุ๋ ยอิ นทรีย์สำหรับพืชผัก และไม้ผลอื่นๆ ได้

5.นำไปใช้เป็นอาหารสั ต ว์จำพวกเป็ด ไก่ สุกร และปลา

6.ใช้ในระบบบำบั ดน้ำเสี ย ช่วยลดความสกป ร กของน้ำ รวมถึงช่วยบำบั ดโ ลหะหนักบางชนิดได้

วิ ธี ก ารเพาะขยายแหนแดง

สามารถขยายพั นธุ์ด้วยการเลี้ยงในกระถาง บ่อซีเมนต์ บ่อพล าสติก ผสมดินกับขี้วั ว (ผ่านการแช่น้ำ 1-2 สัปดาห์) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ลงในบ่อเพาะ เติมน้ำให้สูงเหนือผิวดิน 10-15 ซม. ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 1-2 วัน จึงปล่อยแหนแดงลงไป รอเวลา 20-30 วัน จะได้แหนแดงสำหรับหว่านในนาข้าว

วิ ธีเพ าะเลี้ยงในนาข้าว

1.เพาะขยายแหนแดงให้มีปริมาณเพียงพออย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มปักดำ

2.ควรให้ปุ๋ ยข้าวครั้งแรกก่อน เนื่องจากแหนแดงก็ต้องการปุ๋ ยที่พอเหมาะในการเจริญเติบโต

3.หลังปักดำไปแล้วไม่เกิน 20 วัน หว่านแหนแดงทันที หากเกินกว่านี้เมล็ดของวัชพื ชอาจเจริญเติบโตได้เร็วกว่า ทำให้แหนแดงไม่สามารถขยายพั นธุ์ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ได้ทันเวลา

4.แหนแดงจะขยายตัว 5-10 เท่าในระยะเวลา 20-30 วัน

ปริมาณแหนแดงที่เหมาะสมในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้แหนแดงหว่าน 50-100 กิโลกรัม และจะเพิ่มปริมาณได้ถึง 2-5 ตันต่อไร่ สิ่งสำคัญจะต้องควบคุม น้ำไม่ให้สูงเกินไป ระดับที่เหมาะสม 10-30 ซม. และเติบโตได้ดีในน้ำนิ่ง หรือมีกระแสน้ำไหลอย่างช้า ๆ แต่หากข าดน้ำแหนแดงจะต าย ในช่วงที่ต้องการเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร ก็ควรหมั่นสำรวจน้ำในนาข้าวให้ดี

เป็นอย่างไรกันบ้างกับการล ดต้นทุ นและเพิ่มผลผลิตข้าว นอกจากนี้หากท่านต้องการมีร ายได้เพิ่มขึ้น แนะนำให้เลี้ยงปลาในนาข้าวไปพร้อม ๆ กันเลย แต่ต้องเป็นปลาที่กินพืชนะ เช่น ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน เพราะแหนแดงจะเป็นอาหารชั้นเลิศของปลา มู ลปลาจะเป็นปุ๋ ยให้นาข้าว ทำให้ได้ประโยชน์ 2 ชั้น ได้ทั้งปลาได้ทั้งผลผลิตข้าวที่สูงขึ้น

ขอบคุณที่มา: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยสุรนารี

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments