ดื่มกาแฟดำ ไม่ใส่น้ำตาล มีประโยช น์ มากกว่าที่คิด

รสนิยมการดื่มกาแฟในปัจจุบันค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิม คนชอบกาแฟรุ่นใหม่มีความหลงใหลในกลิ่น และขั้นตอนวิ ธี การชง ซึ่งสามารถเห็นได้จากการมีร้านกาแฟสไต ล์ สโลบาร์ ทำกาแฟให้เหมาะกับความชอบของลูกค้าแต่ละร าย สามารถเลือกเม ล็ ดกาแฟได้หลากหล าย

เรามารู้จักกาแฟที่ส่งผลดีต่อผู้ดื่ม นั่นคือ กาแฟดำ หรือ กาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาล จากงานวิ จั ย ทางการ แ พ ท ย์ มหาวิทยาลัยฮ าร์ เ วิร์ดพบว่า คนดื่มการแฟวันละ 1-2 แก้ว ลดความเ สี่ ย งการเป็นเบ าหว านถึง 60 %

และการศึกษาในประเทศฟินแลน ด์ โดยการดื่มกาแฟวันละแก้วในวัยกลางคน ช่วยชะลอการเกิดโรคความจำเ สื่อ มหรืออัลไ ซเ ม อ ร์ได้ถึง 65 % ซึ่งสอดคล้องกับง า น วิจั ย ในประเทศสหรั ฐ อเมริก า พบว่าการดื่มกาแฟสองแก้วต่อวัน ช่วยพัฒน า ความจำระยะสั้นได้ดีขึ้น และยังช่วยกระตุ้นส ม อง ให้ทำง า น ได้เร็วและมีประสิทธิภ าพ มากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ดื่ม

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดื่ม สามารถดื่มกาแฟได้ทุกช่วงเวลา แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน แต่การดื่มกาแฟในช่วงเช้าของทุกวัน ก่อนไปทำง า น หรือทำกิจก ร ร ม มีผลดีต่อร่างการที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ที่สำคัญควรดื่มหลังจากรับประทานอาหารหรือของว่างก่อนนะ

ประโย ชน์ ของการดื่มกาแฟดำในช่วงเช้า

1.ลดความเครีย ด ทำให้ผ่อนคล ายไม่กังวล ช่วยให้ร่างกายสดชื่น มีผลทดลองพบว่าหากดื่มกาแฟก่อนเล่นกีฬาทำให้ฝึกซ้อมได้นานขึ้นแต่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง

2.ชะล อ ความแก่ เนื่องจากกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันความยุ่นของผิวหนัง พื้นฟูผิวจากแสงแดด กระชับรุขุมชน

3.บรรเ ท าอาการปวด หั ว ไมเกร น เพราะกาแฟมีคาเฟอีน ช่วยขย ายห ลอดเลือ ด เพิ่มการไห ลเวียนของโล หิ ต

4.สลายไขมัน กระตุ้นการทำง า น ของเมต าบอ ลิซึม ผลวิจัยพบว่ากาแฟมีส่วนช่วยให้ล ด น้ำหนั ก ได้

5.ลดความเสี่ ยง การเป็น โ ร ค หัว ใจ ผลการวิจั ย พบว่า คนดื่มกาแฟไม่เกิน 3 แก้วต่อวัน จะช่วยลดคอ ลเรสตอรอ ลในหลอ ดเลื อ ด ทำให้อุดตั น น้อยลง ลดความเสี่ ยง การเป็น โ ร ค หั วใ จ ได้ถึง 26 %

6.บรรเทาอาการหอบหืด เนื่องจากมีฤท ธิ์ ร ะ งับความเครีย ดของประส าทสัมผัสสำรองที่เป็นสาเหตุของอาการหอ บหืด

7.ลดการเกิดนิ่ ว ในถุงน้ำดี เนื่องจากมีฤท ธิ์ กระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่า ย พบว่าสามารถลดโอกาสเกิดนิ่วได้ถึง 50 เปอร์เซนต์

8.ป้องกันมะเ ร็ ง จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นพบว่า การดื่มกาแฟวันละหนึ่งแก้ว ติดต่อกันเป็นเวลานาน ช่วยป้องกันมะ เร็ งลำ ไส้ และลดการเกิดมะเร็ งได้ถึง 50 เปอร์เซน ต์

การดื่มกาแฟมีประโยชน์มาก แต่อย่ า ลืมว่าต้องเป็นกาแฟดำนะ เพราะถ้าเราเติมน้ำตาล หรือไขมันเพิ่มเข้าไปก็อาจจะเพิ่มโรคอื่นตามมาได้ เช่น เบาหว า น ความดันโลหิ ต สูง ไขมัน ในเลื อ ด สูง เพราะบางคนบอกว่าดื่มกาแฟแต่ก็ยังมีการพ่วงน้ำตาลเข้าไปด้วย อย่ าลืมดูแลรักษ าสุขภ าพด้วยการเปลี่ยนมาเป็นกาแฟดำกันนะคะ

ขอบคุณข้อมูล: Bit core tech

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments