ต้นใบ ท อ ง ใบ เ งิ น ใบ น า ก เสริมสิ ริ มงคล เงิ นท อง

ต้นใบท อง ใบเ งิ น ใบนาก อาจจะเป็นต้นไม้ที่ผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง หลายคนรู้จักแต่ก็เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จัก วันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักต้นไม่ที่น่าสนใจนี้ค่ะ เป็นทั้งต้นไม้มงคลและให้ความสวยงามด้วย

ต้นใบเ งิ น ใบท อง ใบนากนี้ ใช้ประดับบ้านได้สวยงามมาก อีกทั้งดูแลง่าย ขยา ยพัน ธุ์ ง่ายโดยการปักชำกิ่ง ทำให้หลายบ้านนิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับ โดยมีความเชื่อในเรื่องของโช คลา ภ เป็นไม้ที่ใช้ในงา นพิธี ที่สำคัญยังมีสssพคุณทางยาอีกด้วย

ใบเงิน ใบทอง และใบนากเป็นพssณไม้ชนิดเดียวกัน โดยจัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 1-2 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ ขยายพัน ธุ์ด้วยวิธีกา รเพาะเมล็ดและวิธี ก ารปักชำ เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยและระบายน้ำได้ดี โดยจัดเป็นพssณไม้กลางแจ้งที่ชอบอยู่ในที่ร่มรำไร มีอาก าศถ่ายเทได้สะดวก ต้องการแสงแดดเป็นบางเวลา

เช่นเดียวกับต้นไ ม้ที่เรารู้จักว่ามีสssพคุณดีต่อสุขภาwอย่างไร อย่างเช่น ใบทอ ง ใบเ งิ น ใบน าค ที่นำมาฝากนี้มีสรรพคุณอย่างหนึ่งทีเหมือนใบบั วบ ก เตยหอม ฟ้าทะ ล า ย โจ ร คือ แ ก้ร้อ นในกระห ายน้ำ แก้อ่ อนเพลี ย ลดไ ข้ ไข้หวัด ฯ ส่วนใหญ่เราไม่ทราบจึงไม่นำมาใช้ปลูกรดน้ำไว้เฉย

1 ใบเ งิ น แผ่นใบเป็นสีเขียว ที่กลางใบจะมีด่ างสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนจาง แ ท ร กอยู่

2 ใบทอง แผ่นใบเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อน มีสีเหลืองเข้มแ ท ร กตามขอบใบ

3 ใบน าก แผ่นใบเป็นสีเขียวแกมน้ำตาลหรือสีเขียวอมม่วง และมีรอยด่ างเป็นสีขาวและสีม่วงที่ไม่เป็นระเบียบ ส่วนขอบใบเป็นสีชมพูเข้ม

สำหรับด้านความเชื่อ ไม้ใบสวยทั้งสามต้นนี้ เชื่ อว่าหากบ้านใดปลูกไว้ประจำบ้านจะช่วยทำให้มี เ งิ น มี ท อ ง เสริ มความมั่งคั่ ง ไม่ทำให้ขั ดสน เนื่องจากเป็นไ ม้ ม ง ค ล นาม และเพื่อความเป็น สิ ริ ม ง ค ลแก่ผู้อยู่อาศัย

ควรปลูกต้นใบเ งิ นใบทอ ง ไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ ควรปลูกในวันอังคาร เพราะเชื่ อว่าต้นไม้ที่มีใบสวยงามมีเสน่ ห์ดึ งดู ดใจนั้น ควรปลูกในวันอังคาร เพราะจะยิ่งทำให้เจริ ญงอกงามและ เ ส ริ ม ความเป็นสิริมง ค ล ให้กับครอบครัว

ถ้าจะให้เป็นมงค ล ม ากยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้ปลูกต้นใบเ งิ น ต้นใบทอ ง และต้นใบนาก ไว้บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็จะยิ่งดีนัก นอกจากนี้ใบเ งิ น ใบทอ ง ใบนาค ยังจัดอยู่ในสิ่งที่ถือว่าเป็นมงค ล ๘ ประการอีกด้วย หรือเรียกสั้น ว่า มงค ล ๘ (ประกอบไปด้วย ใบเ งิ น ใบทอ ง ใบน าค ใบมะตูม ใบพรหมจssย์ ผิวมะกรูด ฝักส้มป่อย และหญ้าแพร ก)

คนไทยโบร าณจะนำใบเ งิ น ใบทอ ง และใบน าคมาใช้ประก อบพิธีสำคัญทางศาสน าหลายพิธี เพราะเชื่ อว่าเป็นไม้ที่มีความศั กดิ์สิ ทธิ์ เช่น การทำน้ำพุทธม นต์ งานขึ้นบ้านใหม่ พิ ธีลงเสาเอกเพื่อสร้างบ้าน งานแต่ง ง า น เป็นต้น

สssพคุ ณของใบเ งิ น ใบทอ ง ใบน าค

– เกสรช่วย แ ก้ อากาsอ่อนเพลี ย (เกสร)

– ใบเป็นย าลดไข้ แก้อาการร้อ นในกระห ายน้ำ แก้ไข้กำเด า ไข้หวัดน้อย ไข้หวัดใหญ่ ช่วยดับพิ ษปอ ดพิก ๅร ล้อมตั บดั บพิ ษ เกสรมีรสเย็นหวานเล็กน้อย เป็นย าแก้ไ ข้ร้อ น (เกสร)

– ทุกส่วนของลำต้นใช้ปรุงเป็นย ารั กษ าอาการไข้

– น้ำคั้ นจากใบใช้หยอ ดหูรั กษ าอาการป วดหู ขับแม ลงเข้าหู หยอดหูแ ก้คั น

– ใบนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นย าแก้อาการป วดท้อง

– น้ำคั้ นจากใบใช้ปรุงเป็นย าดื่มรั กษ าอาการท้องผู ก

– ใบแ ก้บิ ดมูกเลือ ด ขับพย าธิ

– น้ำคั้นจากใบใช้เป็นย าขับปัสส าวะ

– ดอกมีรสเฝื่อ นเล็กน้อย ใช้ชงดื่มเป็นย าขับประจำเดือนของสตรี

– น้ำคั้ นจากใบใช้รักษๅ โ ร คผิวห นัง แก้ผื่ นคั นได้

– ทุกส่วนของลำต้นใช้ทำเป็นย าเขียวกระทุ้ง พิ ษ

สำหรับต้นไม้ใบสวยสามใบนี้ คนไ ทยนิย มนำมาปลูกเป็นไม้ประดั บทั่วไป เนื่องจากสีสั นของใบมีความโดดเด่ นและสวยงาม อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ประโย ชน์ได้ และยิ่งหากปลูกครบทั้ง ส า ม ต้นอยู่ใกล้เคียงกัน ชิดกัน จะเรียกว่าสามกษั ตริย์ เพิ่มความเป็นสิ ริมงค ล ให้กับสมา ชิกในบ้ าน

ขอขอบคุณที่มา: clippenkh a o, m edth ai

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments