ต้นไม้มงคลดูดเงิน สุดทันสมัย มีติดบ้านแล้วรวย

หากพูดถึงไม้มงค ลหลายคนคงจะรู้จักกันอยู่หลายต้นหลายสายพัน ธุ์กันเลย โดยเฉพาะช่วงหลังๆ มานี้ที่คนต้องอยู่ติดบ้านเพราะวิกฤตโควิด ก็ยิ่งทำให้ผู้คนหันมาสนใจต้นไม้กันมากขึ้น

วันนี้จะพาไปดูต้นไม้ที่คนนิยมปลูกเพื่อเสริมเรื่องการเ งิ น การง า น กันในช่วงนี้ ที่ทั้งมีความสวย ทันสมัย และยังเป็นไม้มงคลอีกดวย

1. ต้นร วยล้นฟ้า

มีหลายลวดลายหลากสี ตามแต่การผสมพัน ธุ์หรือการแสดงออกของยีนเด่นของพืช
ตามความเชื่อ เชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่หากปลูกประดับไว้ที่บ้าน จะช่วยเสริมสิริมงคลและ เสริมด้ านโช คล าภให้กับผู้ปลูก หรือผู้อาศัยอยู่ในบ้าน ถือเป็นต้นไม้ที่สวยงามและเสริมสง่าราศีให้แก่ที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนชื่อเรียกขานในทางความเป็นมงคลมาแล้วมากมายทั้งการ เ งิ น และการง า น

2. ต้นร วยไม่เลิก

ต้นรวยไม่เลิกมีใบสีเขียวลายคล้ ายสีเขียวไข่กา เป็นต้นไม้มงค ล ที่เชื่อกันว่าปลูกติดบ้านไว้จจะเสริมความร่ำร วย จากชื่อที่ที่เป็นมงค ล ผู้ปลูกเชื่อว่าปลูกแล้วจะทำให้ร่ำร ว ย และยิ่งหากใครสาม ารถปลูกให้ว่านร วยไม่เลิกออกดอกได้ตลอดทั้งปี จะแสดงถึงความมั่งคั่ง โช คดีตลอดปี

3. ต้นกวั กมรก ต

เป็นไม้มงค ลที่นิยมกันมาก ด้วยความที่ใบเป็นมันเงา ปลูกในบ้านแล้วส วยง าม ทำให้เป็นที่นิยมกันมาก

จัดอยู่ในกลุ่มไม้มงคลนามตามชื่อ มีความเชื่อในเรื่องของการเรียกทรัพ ย์ รับโช ค ช่วยเพิ่มโอกาสทางการเงิ นการงา น ที่ดี นิยมมีติดร้านหรือบ้านไว้เพื่อเรียกลูกค้า ทำให้ค้าขายดี

เล่ากันมาว่าเปรียบเสมือนการบูช า นางกวัก หรือต้นนางกวัก ที่เคยได้รับความนิยมในอดีต นิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับใบ หากดูแล จนต้นกวักมรกตออกดอก จะยิ่งเพิ่มเสริมโชคลาภการเ งิ น ให้มีมากขึ้นอีกได้

4. ต้นเศรษ ฐีมีทรัพ ย์ หรือเศรษ ฐีร วยทรัพ ย์

ชื่อต้นก็เป็นชื่อมงคลแบบสุดๆ ในเรื่องของความร่ำร วย เชื่อกันว่าบ้านใดมีเศรษ ฐีมีทรัพ ย์ปลูกไว้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่ำร วยเงิ น ทอง การค้าข ายเจริ ญรุ่งเรือ ง มีอำน าจว าสนา มีบุ ญบา รมี เป็นที่ยอมรับในสังคมราวกับเป็นเศรษ ฐี

5. ต้นนกน้อยนำโชค

ต้นนกน้อยนำโชคเป็นต้นที่มีใบดอก ที่น่ารัก ช่วยเสริมโชคลาภ ค้าขายกิจการรุ่งเรือง และมีดอกที่สวยงาม นำความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวเองและครอบครัว เงินทองไหลมาเทมา โดยจะปลูกโชว์ไว้ในบ้านและห้างร้านต่างๆ

เมื่อติดดอกจะเห็นดอกมีรูปร่างคล้ายนกน้อยโผล่ออกมาจากใบประดับสีชมพูอมแดงคล้ายนกน้อยชมพู

6. ต้นเศรษ ฐีเรือนนอก

จัดเป็นว่านมงคลเด่นในด้านเสริมโช คเสริมล าภ และเสริมเสน่ห์ด้านเมตต ามหานิยม ช่วยป้องกันภั ย และเสริมส่งความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน มีคุณความเชื่อเหมือนว่านเศรษ ฐีเรือนในทุกประการ

นอกจากการปลูกต้นไม้มงคลในบ้านเป็นการเสริมสิริมงคลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสดชื่น สวยงาม ภายในบ้านอีกด้วย ช่วยให้ผู้อยู่มีความรู้สึกสดชื่น และยังช่วยฟอกอากาศภายในบ้านอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา: Bangko k ba n k

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments