ทำบุ ญด้วยของ 4 อย่างนี้ ช่วยการ เ งิ นไม่ติดขัด ปลดห นี้สิน

บางคนมีชีวิตที่ติดขัดมาก ไม่ว่าจะพยายามแล้วแค่ไหนก็ตาม การเงินก็มีปัญหามาให้แก้เสมอ ครั้นจะทำอะไรก็ติดขัด การง า นไม่รุ่ง การ เ งิ น ไม่คล่อง

เรื่องนี้คนโบราณเชื่อกันว่าอาจเป็นเพราะก ร ร มเก่าที่ส่งผลให้เราทำมาหากินลำบาก ไม่ว่าจะทำการอะไรก็ติดขัดไปทุกอ ย่ า ง

มีเรื่องเล่ากันมาว่า การบรร เทาก ร ร ม เก่าที่ส่งผลมา คือการทำบุญแบบนี้

1 ให้ส่บาตรด้วยข้าวส า ร (เป็นถุงเล็กๆ)

ให้เราเลือกใช้ข้าวส า ร ชนิดที่ดีที่สุด แบ่งใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วนำไปถวา ยทำบุ ญ

การทำบุญด้วยข้าวส า รเชื่อกันว่าจะทำให้มีกินตลอด ไม่อด อย า ก

และช่วยในเรื่องการทำง า น ทำมาหากินให้ค้าข า ย คล่อง การงานได้เลื่อนตำแหน่ ง

2 ให้ทำบุญด้วยข้าวส าร (เป็นกระสอบ)

เชื่อกันว่าหากชีวิตติดขัด ขัดสนเรื่องเ งิ น เป็นเพราะกร ร มเก่าในชาติที่แล้ว เราได้ติดห นี้เขาไว้ การทำบุญแบบนี้จะช่วยได้

ให้มีน้ำหนักข้าวส ารที่มากกว่าน้ำหนักตัวของเรา บวกอีกหนึ่งกก. เช่น หากเราหนัก 68 กก. ก็ให้ทำบุญด้วยข้าวส าร 69 กก. เป็นต้น

ทั้งนี้ หากไม่สามารถทำบุญได้หมดภายในครั้งเดียวก็สามารถเก็บเอาไว้ทำต่อได้โดยควรให้หมดภายในสามเดือน

3 ให้ทำบุญด้วยสิ่งที่ทำให้สูงขึ้น

ให้ถวายเก้าอี้ ตั่ง เตียง หรือ เสื่อ สิ่งของจำพวกอาส นส งฆ์ หรือสร้างถนน สะพ าน ให้กับวัด

จะช่วยให้เราเจริญรุ่งเรือ งในหน้าที่การง า น และการประกอบอ า ชีพ ขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้ที่ทำ ง า น ประจำ

4 ทำป้ายบอกทางหรือซุ้มประตูวัด

เป็นการทำบุญที่เราบอกทางให้กับผู้พบเห็น ต้องการรู้ทาง เป็นการชี้นำทางสว่าง

เป็นการบอกบุญให้กับผู้อื่นแล้วเราก็จะได้บุญที่ช่วยส่งต่อบุญและทำความดีจากการทำบุ ญ ด้วยวิธีนี้ได้ด้วย

การทำบุญ 4 อย่างนี้ เหมาะกับผู้ที่มีชีวิตติดขัดโดยเฉพาะ เพราะเราไม่สามารถมองเห็นในสิ่งที่เป็นกรรมเก่าได้ การทำบุ ญ แบบนี้ไม่เสียหาย

และยังได้บุ ญ กุ ศ ล อีกด้วย อย่ างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หมั่นทำบุ ญ รัก ษ า ศี ล

ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามเชื่อว่าก ร ร ม เก่าจะหมดไปได้ในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสงบสุขแและชีวิตที่ราบรื่น

ขอขอคุณที่มา: ครูสต อ รี่

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments