ปลูกมะขามเปรี้ ยว ยั ก ษ์ ให้ ฝัก ใ ห ญ่ ด ก เป็น แ ผ ง

พูดถึงมะขามนั้นใครๆ ก็มักนึกถึงมะขามหวานนะคะ เพราะเป็นที่นิยมรับประทานกันอยู่ทั่วไป ปลูกแล้วvายได้sาคาดี แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าตaาดของมะขามเปรี้ยวเป็นอีกตaาดหนึ่งที่น่าสนใ จ ม า ก ค่ะ เพราะว่าสามารถนำมาแปรรูปเป็นมะขามเปียกvายได้ หรือนำมาทำเป็นมะขามดoง มะขามแช่อิ่ม โดยเฉพาะ มะขามเปรี้ยวพันธุ์ใหญ่ หรือมะขามเปรี้ยวยัก ษ์ นั่นเองค่ะ

มะขามเปรี้ยวยักษ์นิยมปลูกเนื่องจาก เป็นพัน ธุ์ที่ให้ฝักใหญ่ค่ะ อีกทั้งหลังจากปลูกได้ 2-3 ปี ก็จะให้ผลผลิตในระยะยาวและยังมีผลผลิ ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ศั ต รูพืชน้อย โดยส่วนมากมักปลูกพัน ธุ์ฝักดาบ

เท คนิ คการปลูก

– ฤดูกาลที่เหมาะสมคือควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน

– เว้นระยะในการปลูก 8*8 เมตร สำหรับพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกได้ 25 ต้น

– ขุดดินกว้างลึก 50*50 นำ ปุ๋ ย ค อ ก และเศ ษหญ้ารองก้นหลุม ถ้าหากแล้งให้นำกากมะพร้าวชิ้นใหญ่รองก้นหลุมด้วย แล้วเทดินตามลงไปเล็กน้อยแล้วจึงค่อยนำต้นมะขามยั กษ์ลงปลูก โดยให้หาไม้ช่วยค้ำต้นด้วย

– รดน้ำวันละหนึ่งครั้งในช่วงแรก และช่วงปลู กได้หลัง 6 เดือน ให้บำรุงด้วยการใส่ ปุ๋ ย ค อ ก 100 กรัม/1ต้น และเพิ่มปริมาณในปีต่อไป 200-300 กรัม ตามลำดับปี และปีต่อไปให้เพิ่ม ปุ๋ ย ตามข นาดต้น

– หากมีแ ม ล ง มากัดกินใบอ่อนและโ ร ค ร า แ ป้ ง ข า วที่มักพบได้บ่อยวให้ใช้กำมะถันผลฉีดพ่น 1-2 ครั้ง

การดู แ ล รั ก ษ าต้นมะขาม

ในช่วง 2-3 ปีหลัง ถ้าต้องการเร่งให้มะขามรีบติดฝักให้หยุดให้น้ำและ ปุ๋ ย ให้ต้นสลั ดใบในช่วงฤดูร้อน หลังจากนั้นมะขามจะเริ่มแตกใบอ่อนและดอกออกมาและจะติ ดฝักได้ดี หลังจากนั้นจึงค่อยให้ ปุ๋ ย บำรุงและน้ำอ ย่างเต็มที่ พยายาม เ ด็ ด ออกและฝักอ่อ นทิ้งไปบ้าง อย่ า ให้เยอะเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นมะข ามโทsมได้

.

สำหรับต้นมะขามยัก ษ์นี้ ลักษณะของต้นจะเป็นทรงพุ่มเตี้ย ฝักจะมีลั กษณะโค้งคล้ายด า บ โดยฝักดิบจะมีน้ำหนัก 3-5 ฝัก ต่อ 1 กิโลกรัม ฝักสุกจะมีน้ำหนัก 14-18 ฝัก ต่อ 1 กิโลกรัม รสชาติจะมีความเปรี้ยวมากกว่ามะขามบ้านธ ร ร มดา 2-3 เท่า เลยทีเดียว

มะขามเปรี้ยวยักษ์ให้ผลผลิ ตดีมาก ดกทุกต้น สามารถvายได้ทุกระยะvายได้ตั้งแต่เป็นมะขามตำน้ำพริก ฝักที่สวยๆ โตได้ขนาด ฝักมีสีขาวนวล สันจะไม่ค่อยมี ฝักจะกลม เนื้อเยอะ น้ำหนักจะดี สามารถนำไปแปsรูปทำเป็นแช่อิ่มหรือดองก็vายได้sาคาดีเช่นกันค่ะ

ขอขอบคุณที่มา : Postnon a m e, มติช น

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments