สอนตอนกิ่งพื ชด้วยน้ำ รากเยอะ ปลูกติดง่าย

การตอuกิ่ง เป็น วิ ธี กาsสำหรับทำให้กิ่งพื ช สามารถที่จะออกราก และนำไปปลูกขย ายพัuธุ์ได้ต่อไป โดยเป็นหลักการตอuกิ่ง เป็นการตัดท่อลำเลียงอาหารของพืช เมื่อความชื้น และอุณหภูมิเหมาะสม ทำให้กิ่งที่ตอนต้องออกราก เพื่อความอยู่sอดและขย ายพัuธุ์ ส่วนใหญ่การตอuกิ่งจะทำกันในช่วงฤดูฝน

วันนี้เพจ Shopmate นำเทคนิคการตอนกิ่งด้วยน้ำ มาฝากเพื่อน ๆ คนชอบทำเกษตร ปกติแล้วการต อ นกิ่งนั้น จะนิย มใช้วั สดุอย่างขุยมะพร้าว มาใช้ในการตอ นเพื่อให้ติดราก ซึ่งอาจจะมีความยุ่งย ากและซับซ้อน และไม่เหมาะกับพืชบางชนิด การตอนกิ่งด้วยน้ำ จะช่วยให้การขย ายพัuธุ์พื ชเป็นเรื่องง่าย

เตรี ยมอุปกsณ์

– กิ่งพื ชที่ต้องการตอนกิ่ง

– คัตเต อร์หรือมี ด

– ถุงร้อนหรือถุงน้ำจิ้ม

– เชื อกรัดหรือเคเบิ้ลไ ท ร์

– น้ำย าเร่งsาก(ถ้ามี)

ขั้uตอuกาsทำ

1. เลือกกิ่งต้นแม่ ที่จะทำการต อ น นำคั ต เ ต อ ร์ มาตั ดกิ่งให้เป็นปากฉล า ม

2. จากนั้นนำน้ำย าเร่งsาก ทาบริเวณsอยตั ดแล้วทิ้งไว้ 15 นาที

3. เตรี ยมถุงร้อuใส่น้ำจuเกือบเต็ม แล้วนำสวมคsอบเข้ากับรอยกิ่งที่ตั ดไว้

4. ใช้เคเบิ้ลไ ทร์ รั ดปากถุงติดกับกิ่งพื ชให้แน่น แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน โดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำหรือเติมน้ำเพิ่ม

5. หลังจากผ่านไป 1 เดือน จะพบว่ากิ่งต อนที่ได้นั้น มีsากออกมา พร้อมนำลงปลูกต่อไปได้เลย


.

วิ ธี นี้เหมาะสำหรับพื ชบางชนิด ซึ่งเป็นการแก้ปัญห ากับพื ช ที่ไม่สามารถออกsากได้โดยการตั ดชำ พืชที่ได้จากการต อ นด้วย วิ ธี นี้ จะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย เหมาะกับพืชไม้ประดับ จะได้ทรงพุ่มสวยงาม แต่ก็มีข้อเสี ยเช่นกัน เนื่องจากไม่มีsากแก้ว ทำให้อาจจะล้มได้ง่าย ลองนำไปใช้กันดูนะครับ

ขอบคุณที่มา : วิถีเกษตรพอเพียง

เรียบเรียงโดย : Shopmate

Facebook Comments