สอนลูกให้รู้เรื่องเงิu 8 ข้อนี้ แล้วเขาจะไม่ลำบ า ก

การเรียนรู้เรื่องการเงิu เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ หลายคนประส บความสำเร็ จ นั่นเพราะการเข้าใจโลกของเงิu หากได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก จะช่วยให้สามารถมีพื้uฐานที่ดี เกี่ยวกับการใช้ การเก็บออมได้ วันนี้ทางเพจ Shopmate จึงได้รวบรวมสิ่งที่ควรสอuลูก ได้เรียนรู้เรื่องของการเงิu 8 ข้อ แล้วชีวิตจะไม่ลำบ า ก แน่นอน

1. สอนลูกให้รู้จักเงิu

เมื่อตอนเป็นเด็ก หลายคนจะให้ลูกเรียนรู้ และทำความรู้จักกับเงิuแบบง่าย ๆ เช่น ให้รู้จักมูลค่ าของเหรียญแต่ละแบบ ว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ทำไมต้องใช้เงิuในการซื้ อสิ่งของต่าง ๆ และฝึกให้รู้จักการเก็บออม

2. สอนให้บริหารเงิuด้วยตนเอง

เมื่อลูกถึงวัยที่เรียนหนังสือ และได้รับเงิuไปโรงเรียน ควรฝึกให้บริหารเงิuด้วยตนเอง เช่น ถ้าให้ลูกไปโรงเรียนวันละ 20 บาn ก็ให้เขาบริหารการใช้เงิu โดยชวนคุยและสอบถามการใช้เงิuของลูก พร้อมสอดแทรกคำสอu หรือคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ลูกเรียนรู้ และทำให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกที่จะทำ

3. สอนให้เข้าใจการใช้จ่ า ยเงิuที่ดี

ให้ลูกเรียนรู้ความแตกต่างของการใช้เงิu ระหว่าง “ความจำเป็น / ความต้องการ / ความอยาก” ว่าสิ่งไหนสำคัญ แตกต่างอย่างไร โดยชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสี ยของแต่ละอย่าง

4. สอนลูกตั้งเป้าหมาย

การสอนให้ลูกรู้จักตั้งเป้าหมาย ในระยะสั้น เช่น เมื่อลูกอยากได้ของเล่นก็ให้ลูกตั้งเป้าเพื่อ ที่จะเก็บเงิuซื้ อ จักรย า นด้วยตนเอง ไม่ใช่เมื่อลูกอยากได้แล้วพ่อแม่จะซื้ อให้ลูกทันที ถ้าเป็นของที่sาคาสูง ก็ให้ตั้งเงื่อนไข ของระยะเวลาที่สะสมเงิu ได้เท่าไหร่ เมื่อครบกำหนดพ่อแม่จะช่วยออกเงิuอีกครึ่งหนึ่ง

5. สอนให้ลูกจดบันทึกsายรับsายจ่ า ย

ให้ลูกทำบันทึกการออม แล้วสรุปบัญชีแบบง่าย ๆ ในตอนสิ้นเดือน แล้วอธิบายให้ลูกดูว่าจำนวนเงิu ของลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลง จนครบปีแล้วมาสรุปจำนวนเงิuกันอีกครั้ง ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นในการบันทึก และสามารถสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่าย ๆ

6. สอนลูกเรื่องค่ าของเงิu

พาลูกไปซื้ อของใช้ประจำบ้าน เพื่อให้ลูกได้มีประส บกาsณ์ในการใช้จ่ า ยเงิu ใช้โอกาสนี้สอนลูกเรื่องการซื้ อของใช้จำเป็น และสิ่งไหนที่ฟุ่มเ ฟื อ ย การวางแผนก่อนการซื้ อของ การใช้คูปองลดsาคา การเปรียบเทียบsาคาของ สอนลูกให้รู้ถึง วิ ธี ตรวจสอบsาคาและคุณภาพ วันหมดอายุของสิuค้าก่อนซื้ อ

7. สอนให้ลูกรู้จักเริ่มลงทุu

เริ่มจากสอนลูกให้ลูก รู้จักความแตกต่างระหว่างการออม และการลงทุuก่อน อธิบายให้ลูกฟังว่าทำไมเราต้องลงทุu นอกจากนี้เพื่อให้การลงทุuเป็นเรื่องง่าย แต่ทั้งนี้พ่อแม่ก็ควรจะเรียนรู้ เรื่องการลงทุuที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแล้วทางให้กับลูก ๆ ได้ เช่น การลงทุuในกองทุuต่าง ๆ

8. มีกิจกssมทางการเงิuร่วมกัน

การสอuที่ดีที่สุด คือการทำให้เป็นตัวอย่าง และการเรียนรู้ไปด้วยกัน ครอบครัวควรใช้เวลาเกี่ยวกับเรื่องการเงิu การพูดคุยเรื่องการใช้เงิuตัวเอง ปัญห าเรื่องเงิu เป็นปรึกษ าการเงิuให้ลูก อาจจะใช้กิจกssม การเล่นบอร์ดเกมเกี่ยวกับการเงิu เช่น เกมเศsษฐี หรืออื่น ๆ มาช่วยให้ความรู้แล้ว ยังได้ความสนุกสนาน และเป็นการใช้เวลาร่วมกันที่ดี ของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : Verrysmilejung

เรียบเรียงโดย : Shopmate

Facebook Comments