อานิส งค์การไหว้ขอขม า 7 ครั้ง ก่อนนอน “สมเด็จพุฒาจารย์โต”

“การไหว้” เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา อย่างยาวนานของคนไทย เช่นเดียวกับการทำ อัญชลีมุทรา ของวัฒนธรรมอินเดีย ถือเป็นสัญลักษณะของการเคารพ ให้เกียรติ การมีสัมมาคารวะ นอกจากนี้ยังใช้ในการแสดงความยินดี ขอบคุณ ย่องย่อง ทักทายในโอกาสต่าง ๆ รวมไปถึงบางครั้งการไหว้ก็ใช้เพื่อขอโท ษ ให้พ้นจากความผิ ด อย่างที่เราเห็นกันเป็นประจำนั่นแหละ

สำหรับการไหว้ขอขม า เป็นคติธรรมคำสอนของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี แนะนำไว้ต้องไหว้ 7 ครั้งก่อนนอน ของไปดูความหมายและอานิส งค์ ที่ได้รับหลังการทำแบบนี้ในทุก ๆ วัน

การไหว้ 7 ครั้งก่อนนอน

ไหว้ครั้งที่ 1 : บูช าขอขม า พระพุทธเจ้า ระลึกถึงความดีงามพร้อมสำนึกสิ่งที่ท่านสอน ด้วยการให้ท าน เจริญศีล และภ าวนา

ไหว้ครั้งที่ 2 : บูช าขอขม า พระธรรม ระลึกคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอน ที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริง พร้อมพึงจารณาอย่างเนือง ๆ

ไหว้ครั้งที่ 3 : บูช าขอขม า พระสงฆ์ ระลึกถึงท่านด้วยความเคารพนับถือ พร้อมช่วยส่งเสริมเพื่อการสานต่อศาสนา

ไหว้ครั้งที่ 4 : บูช าขอขม า พ่อแม่ ระลึกถึงคุณของบิดามารดา ช่วยเสริมความเป็นมงค ลชีวิต ผู้พึงระลึกย่อมเจริ ญรุ่งเรือง

ไหว้ครั้งที่ 5 : บูช าขอขม า พระสยามเทวาธิราช และพระมหากษั ตริย์ ผู้มีบุ ญบ ารมีปกปักษ์รั กษาบ้านเมือง บำบั ดทุ กข์บำรุงสุข

ไหว้ครั้งที่ 6 : บูช าขอขม า ครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรม ระลึกและสำนึกบุ ญคุณพวกท่านอยู่เสมอ

ไหว้ครั้งที่ 7 : บูช าขอขม า เจ้ากรรมนายเวร น้อมระลึกในความทุ กข์ที่ประสบอยู่ ขอให้ท่านทั้งหลายอโหสิก ร ร ม

หลังจากไหว้ครบ 7 ครั้ง พึงน้อมจิตแผ่เมตตา ดังนี้

“ พรหมโลก เทวโลก มนุษยโลก นรกโลก มารโลก ตลอดทั่วขอบรอบจักรวาล ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

ขอให้ทุกรุปทุกนาม จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ อย่าได้มีความทุ กข์กายทุกใจเลย

ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงมีแต่ความสบายจิตสบายใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ยทั้งหลายทั้งสิ้นเทอญ ”

อานิส งค์ที่ได้

1.สติปัญญาดี ไม่อับจนหนทาง

2.ปั ญหาชีวิตคลี่คลาย จากหนักเป็นเบา

3.จิตแจ่มใส มีสติ มีความเมตตาและความอ่อนโยนอยู่เนือง ๆ

4.จิตเกิดสมาธิได้เร็ว จิตไม่มีมารมาคอยทำให้ฟุ้งซ่ าน

5.ปราศจากเจ้าก ร ร มนายเวรอาฆ าตพยาบ า ท

6.ครอบครัวเจริ ญรุ่งเรือง รักใคร่ปรองดอง

7.สิ่งศั กดิ์สิทธิ์เมตตาคุ้มครอง ไปที่ไหนก็แคล้วคล าด

8.หน้าที่การง านเจริ ญรุ่งเรือง ทำมาค้ าขึ้น ยศตำแหน่งรุ่งเรือง เจ้านายเม ตตา

9.เงิ นท อ งไหลมาเทมาด้วยอานุภาพของสิ่งทั้ง 7 ที่กราบไหว้

10.ทำให้เป็นที่รักใคร่ของมวลสั ตว์โลก และโลกวิญญ าณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

ขอบคุณที่มา : Torthammarak, Wikipedia

เรียบเรียงโดย : admin

Facebook Comments