เจ้าของที่ดิน กับ เจ้าของบ้าน คนละชื่อกัน แล้วบ้านควรเป็นของใคร?

สำหรับคนที่กำลังจะสร้างที่อยู่อาศัยหรือมีบ้านอยู่แล้ว เคยตรวจสอบข้อมูลกันดูหรือไม่ ว่าคุณเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นเจ้าของบ้านอย่างถูกต้องหรือเปล่า หากไม่เกิดกรณีปั ญหาก็คงจะไม่เป็นไร แต่หากเกิดปั ญหาภายในครอบครัวขึ้น จนถึงขั้นต้องแยกทางกันไป แล้วใครล่ะจะเป็นผู้ครอบครัวทรัพย์สินนี้

กรณีแบบนี้มีให้เห็นค่อนข้างบ่อย คนที่เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง กับคนที่ได้ชื่อว่าเป็น “เจ้าบ้าน” เป็นคนละคนกัน เนื่องมาจากการได้รับม ร ด กตกทอดหรือทรั พย์สินจากบิดามารดา ทำให้บางครั้งที่ดินมีการโอนไปให้กับทายาท แต่ในส่วนของเจ้าของบ้าน ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของ ซึ่งสามารถดูได้จากทะเบียนบ้านที่จะระบุสถานะการครอบครองว่า เป็นเจ้าบ้าน หรือผู้อาศัย

เจ้าของที่ดิน กับ เจ้าของบ้าน ต่างกันอย่างไร

1.เจ้าของที่ดิน ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน รวมถึงทรั พย์สินที่มีอยู่ทั้งหมด ถึงแม้เจ้าของบ้านจะมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนราษฎร์ก็ตาม แต่ก็ไม่มีก ร ร มสิทธิ์ในบ้านหรือที่ดินแปลงนี้

2.เจ้าของบ้าน ผู้ซึ่งมีสถานะในทะเบียนบ้านเป็น “เจ้าบ้าน” ถือเป็นเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือ ในฐานะอื่นใดก็ตาม

บทบาทหน้าที่ของเจ้าบ้าน เช่น แจ้งคนเกิดในบ้าน แจ้งย้ายเข้า-ย้ายออก ขอบ้านเลขที่ ไม่มีสิ ทธิ์ในทรั พย์สินที่เป็นสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด

ดังนั้น หากคิดจะใช้ ง บ ประมาณในการสร้างบ้านสักหลัง สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง เพราะหากเกิดปั ญหา ไม่ว่าจะเป็นการทะเล าะ เบ าะแว้ งกัน หรือเจ้าของที่ดินต้องการข ายที่ดิน สุดท้ายก็เป็นเราเองที่จะต้องย้ายออก

อีกหนึ่งกรณีที่เป็นปั ญหาก็คือ เจ้าของที่ดินต้องการจะข ายที่ดิน แต่เจ้าของบ้านไม่ยอมย้ายออก ตรงนี้เจ้าของที่ดินสามารถทำการข ายที่ดินได้เลย และทำการฟ้ องร้องให้เจ้าบ้านย้ายออก โดยอาจจะต้องเสี ยค่าขนย้ายให้กับเจ้าของบ้าน หรือ วิ ธี ที่ดีสุดก็คือเอาโฉนดที่ดิน ไปที่เขตพร้อมทะเบียนบ้านตัวจริง แล้วเปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านให้เป็นชื่อเดียวกับเจ้าของที่ดิน

สรุปสุดท้ายคือ เจ้าบ้านไม่มีสิ ทธิครอบครองบ้าน คนที่มีสิ ท ธิครอบครองทรั พย์สินทุกอย่างคือ เจ้าของที่ดินเท่านั้น หวังว่าเป็นความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่านนะครับ แล้วอย่าลืมไปตรวจสอบสถานะของท่านด้วยนะ ว่าอยู่ในฐานะเจ้าบ้าน ผู้อาศัย หรือเจ้าของที่ดิน เพราะหากเจ้าของที่ดินและเจ้าของบ้านเป็นคนเดียวกัน มีสิทธิไล่หรือคัดชื่อคนในทะเบียนบ้านนั้นออกจากบ้านได้ด้วย

ขอบคุณที่มา: ddproperty

เรียบเรียงโดย: admin

Facebook Comments