เหรีย ญ 10 ห่ อ ผ้า ช่วยชีวิตดีขึ้นได้ ไร้ห นี้ ปลด ทุ ก ข์ ด้วย

ในช่วงเวลาที่เศรษ ฐ กิ จ เป็นแบบนี้ ช่วงที่ผ่านมาหรือจนถึงตอนนี้ หลายคนอาจจะพบเจอความลำบา ก ชีวิตติดขัด หันหน้าไปทางไหนก็พบเจอแต่ทางตัน ไม่มีที่พึ่ง ให้ท่านลองทำแบบนี้

เริ่มต้นจากให้เก็บเหรียญ 10 ให้ครบ 120 เหรียญ มีความหมายว่า เหรียญหนึ่งเทียบได้กับ จิ ต ข องเรา

เมื่อได้ครบแล้วให้เรานำมารวมกัน ห่อด้วยผ้าสีขาวที่สะอาด แล้วให้เรานำเหรียญเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเดือดร้อน

หรือนำไปถวายตู้ ชำ ร ะ ห นี้ ส ง ฆ์ก็ได้ โดยให้เราห่อผ้าเงินนี้ไปถวายพ ร ะ ป ร ะ ธ า นในโบส ถ์ แล้วกล่าวคำอาราธนา ศี ล ด้วยคำกล่าวนี้

ตั้งนะโม 3 จบแล้วตามด้วย

มะยัง ภันเต วิสุง รักขะนัต ถายะ ติสะระเณ นะ สหะ ปัญจะ สิลานิ ย าจา มะ

ทุติ ยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะ นัตถา ยะ ติสะระเณ นะ ปัญจะ สิลานิ ย าจา มะ

ตะติ ยัมปิ มะยัง ภันเต รักขะ นัตถายะ ติสะระเณ นะ สหะ ปัญจะ สิลานิ ย าจา มะ

สัพพัง ทะปะ ราธัง ขะมะ ถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

กล่าวตาม

หากข้ า พ เ จ้ า นั้นได้ทำการด้วยจงใจหรือป ร ะ ม า ท พลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์

พระ พุ ท ธ พ ระ ธ ร ร ม พ ร ะ ส งฆ์ พ ร ะอรหันต์ทุก พ ร ะ อ งค์ พ ร ะ อริย สง ฆ์

ตล อ ด จนสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ ทุกที่ทาง รวมทั้งเทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร ผู้มีพระคุณทุกท่าน

รวมทั้งสิ่งใดๆ ที่ลูกเอื้อน เอ่ยไม่ดี โดยตั้งใจก็ดี มิตั้งใจก็ดี ด้วยก า ย วาจา ใจ ขอได้โปรด อโหสิก ร ร ม ให้แก่ลูก บัดนี้ลูกขอน้อมรับสิ่งที่ทำลงไป ขอโปรดเมตตาให้อ ภั ย แก่ลูกด้วยเทอญ

เมื่อเราทำการขอขมาก ร ร ม เก่าแล้ว ขอให้ตั้งใจไม่สร้างก ร ร มใหม่ขึ้นอีก หมั่นทำบุญ รักษาศีล อยู่ในความดีงาม ก็จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้น ปลดห นี้ พ้นทุก ข์ มีเ งิ น ทองไหลมา หากอ่านแล้วดีแช ร์ เป็นกุศลไปแก่เพื่อนๆ ได้บุ ญ อีกทาง ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดี

ขอขอบคุณที่มา: Kr u sto r y

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments