ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ อย่างไรให้ได้ผล รวดเร็วทันใจ

วันนี้จะมาแนะนำเคล็ ดลับการขอพ ร ให้สำเร็ จดังใจมุ่งมั่นปรา รถนา แม้ตามหลักแล้วความสำเร็จต่าง ๆ ล้วนมาจากการกระทำของเรา แต่สำหรับการบนบ านศ าลกล่าว หรือขอพ ร เป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ซึ่งข้อดีคือช่วยสร้างแรงจูงใจ เหมือนก ฎแรงดึงดูดของจักรวาล หากเราเชื่อว่าจะได้ สิ่งดี ๆ เหล่านั้นจะดึงดูดเข้าหาตัวเราอย่างแน่นอน

นอกจากความเชื่ อที่ต้องมีในตัวเองอยู่เต็มร้อยแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจจะช่วยให้พรนั้นสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ บทสวด จำนวนธูปที่ใช้จุด วันเวลาในการบนบ านสานกล่าว และสุดท้ายคือสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนั่นเอง

สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการไหว้ขอพ ร คือต้องมีการบนบ านเพื่อให้สิ่งที่ขอนั้นเป็นจริง ไม่ว่าจจะเป็นเทพ เทวดา พระพรหม พระพุทธรูปศักดิ์สิ ทธิ์ หรือแม้กระทั่งสิ่งลี้ลับทั้งหลาย เมื่อตั้งมั่นศรั ทธาในความเชื่ อ บวกกับบุ ญ บ า ร มี ของตนเองแล้ว เวลาของบุ ญนั้นจะต้องพร้อมส่งผลเต็มที่ และผลของ ก ร ร ม ชั่ ว ต้องอ่อนแรงด้วย คนไทยส่วนใหญ่นิย มจุดธูปเป็นเลขคี่ ในงานที่เป็นมงค ล

การบนต้องใช้ธูปกี่ดอก

จุดธูป 1 ดอก เป็นการจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน

จุดธูป 3 ดอก เป็นการไหว้บูช า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

จุดธูป 5 ดอก เป็นการไหว้บูช า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา และครูบาอาจารย์

จุดธูป 7 ดอก เป็นการไหว้จิตวิญญ าณ ศ าลเจ้าพ่อเจ้าแม่ ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว

จุดธูป 9 ดอก เป็นการไหว้บูช ารุกขเทวดา ศ าลพระภูมิ ศ าลเทพ เจ้าป่าเจ้าเขา

จุดธูป 11 ดอก เป็นการไหว้บูชาเทวดาชั้นสูง

จุดธูป 16 ดอก เป็นการใช้จุดกลางแจ้ง เพื่อบูช าเทพเทวดาทั้งสิบหกชั้นฟ้า

หลังจากจุดธูปแล้ว ให้ท่องบทสวดดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

โอม นะโม พุทธายะ

สุดท้ายคือการตั้งจิต อ ธิ ษ ฐ า น ขอพ ร หรือบนบ าน ด้วยความเชื่ ออย่างแรงกล้า จากนั้นกล่าวสิ่งที่คุณต้องการ พร้อมระบุให้ชัดเจนว่า หากสำเร็ จแล้ว ภายหลังจะตอบแทนด้วยอะไร จำนวนเท่าไหร่ และนานแค่ไหน เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ต้องขอในสิ่งที่เป็นไปได้ ไม่เกินบุ ญตัวเอง ต้องเป็นสิ่งที่ดีงาม เมื่อรับปากจะทำอะไรแล้วต้องทำให้เห็นก่อน หมั่นทำบุ ญรักษ าศี ล ภ าวนา และหากในระหว่างการขอ ท่านรู้สึกมีอาการขนลุก ปลื้มปริ่มในใจ หรือน้ำตาไหล มีความซาบซึ้ง หรืออาการอื่น ๆ ให้พึงรู้ไว้เลยว่า ท่านรับทราบการมาของคุณแล้ว

ขอบคุณที่มา : siamebook.c om, kapook.co m

เรียบเรียงโดย : admin

Facebook Comments