ไอเดียปลูกต้นพลูด่างให้สวย ประดับบ้านได้ทุกส่วนทั้งนอกและใ น

ต้นพลูด่างนั้นมีหลากหลายสายพัน ธุ์ ทั้งสีเขียว สีลายขาว ไม่ว่าจะเป็น พลูด่าง พลูหินอ่อน พลูฉลุ เป็นต้น พลูเป็นไม้ที่สามารถเจริญญเติบโตได้ดี เลี้ยงง่าย โตไว สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่

วันนี้แอดมินมีไอเดีย การปลูกต้นพลูต่างๆ ให้สวย ตกแต่งบริเวณต่างๆในบ้าน ได้ทุกห้อง ในบ้าน หรือจะเป็นนอกบ้านก็สวยไม่แพ้กันค่ะ ๆ ไปดูกันเลย

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

การดูแ ล

แสง : ต้องการแสงแดด มาก ถ้าขาดแสงหรือแสงไม่พ อ สีของใบจะซีดไม่สวย

อุณหภู มิ : ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 – 24 องศ าเซลเซียส

ความชื้ น : ชอบความชื้ นพอสมควร ถ้าหากอาก าศภายในห้องแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้

น้ำ : ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าร้ อนอ าจจะให้มากกว่านี้ก็ได้โดยเช็คจากผิ วหน้ าของดินในกระถาง

ดินปลู ก : ดินร่ วน 2 ส่วน ปุ๋ ย หมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ท รา ยหย าบ 1 ส่วน

ปุ๋ ย : ใช้ ปุ๋ ย หมักหรือ ปุ๋ ย คอกละลายน้ำอย่ า งเจือจ างรดเดือนละ 1 ครั้ง

กระถ าง : ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถ างบ่อย 2-3 ปี อาจจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได้

โsคและแม ลง : ต้านท านต่อโsคและแม ลงได้ดี

ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น พลูด่าง ยังช่วง ดู ด สาsพิ ษ โดยร อบบริเวณให้เราอีกด้วย มี พื ช ที่ให้ประโยชน์ดีๆแบบนี้ ก็จะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย อย่าลืมบ้านใครยังไม่มี พลูด่าง รีบไปหามาปลูกกันนะคะ

ขอขอบคุณที่มา: บ้านและส ว น, ga rdentr e e n ew

เรียบเรียง: admin

Facebook Comments