9 เหตุผลที่คุณต้องประหยัดให้มากขึ้น อ ย่ าประมาทกับเรื่อง เ งิ นทอง

เราทุกคนก็เห็นกันบางแล้ว กับสถาณการณ์ในบ้านเรา ที่ต่างเกิดขึ้น มากมาย ซึ่งแต่ละเรื่องราวนั้นต่างก็ส่งผลกระทบ สร้างความเดือ ดร้อนให้กับหล า ยๆคนเป็นอ ย่ างมาก ดังนั้น เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่าย เ งิ นกันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอ กับอะไรบ้าง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1 ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

เมื่อความต้องการมีเพิ่ม ผู้ผลิตจะโก่งราคาให้สูงแค่ไหนก็ได้

2 เ งิ นจะห า ย ากขึ้น

เพราะราคาสินค้าแพงขึ้น ทำให้เงินใช้จ่ายมีน้อยลง

3 คำว่า อิสรภาwทางการ เ งิ น จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้น

เมื่อของแพงขึ้น เงินหายากขึ้น อย่าฝันถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินอีกต่อไปเลย

4 คอรั ปชั่ น และการโ ก งจะมากขึ้น

เมื่อไร้ซึ่งอิสรภาพทางการเงิน สิ่งแรกที่คนอยากทำคือการโกง

5 ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนออ กไปทำงานหา เ งิ น เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน และเลี้ยงลูกทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอ ด แต่พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออ กไปทำงานนอ กบ้าน และยิ่งยุคที่ เ งิ นห า ย ากยิ่งต้องทำงาน มากขึ้นไปอีกเพราะหา เ งิ น มาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

6 เ งิ นจะอยู่เหนือคน มากยิ่งขึ้น

เมื่อ เ งิ นห า ย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง เพื่อให้ได้มัน มาโดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดื อ ดร้ อน

7 ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

เพราะตอนหนุ่มสาวไม่ได้สำรองเงินไว้ หรือสำรองเงินไว้ไม่เพียงพอทำให้แก่ตัวมาก็ต้องไปทำงานหาเงินมาใช้

8 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

คนรวยจะรวยมากขึ้น คนจนจะจนมากขึ้น ความเหลื่อมล้ำยิ่งมีมากขึ้น

9 หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0เปอร์เซน ทุกอย่ างจะแ ย่ลงไปอีก

นั่นเป็นเพราะว่า เ งิ นจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่ เ งิ น มีมากสำหรับทุกคนหรอ กนะ เมื่อ เ งิ นล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนร ว ย ซึ่งคนร ว ยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิ ดการใช้จ่ายที่น้อยต ามไปด้วย และเมื่อใช้จ่ายน้อย

ก็จะส่งผลกระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อ ของก็จะข า ยไม่ได้ ตลาด ห้ างส ร ร พสิ นค้ าไม่มีคนเดิน คนส่วน มากไม่มี เ งิ นที่จะเอาไปใช้จ่าย ให้ เ งิ นหมุนเวียนเศรษฐกิจและพอเศรษฐกิจไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

ที่มา e-yhangwa

Facebook Comments